Kheevhlub tuab ke, rhais kaujruag lawm tom ntej
    TKR | SPH | Noog-Theej | Duab Moob | Links |    
Xaiv yaam lug uas swv saib lub web nuav.
 

Saib Duab Yeeb Ntxwv

Rooj Sablaaj SKT Thaibteb 2004

01 Tub Hluas Konoi Hu Nkauj

02 Tsaab Pov Zaaj Nkauj

03 Maiv Tib Hu Nkauj

04 Ntshab Hu Nkauj

05 Ua Yeeb Yaam Lomzem

06 Dha Laws Zaaj Nkauj

07 Lis Hu Nkauj

Rooj Sablaaj CMA Thaibteb 2007

01 Tub Hluas Hu Nkauj

Rooj Sablaj SKT Thaibteb 2008

01 Vajtswv Saub Kuv Thov Koj


<Rov Qaab


Email :
febcphoojywghmoob@yahoo.com   Webmaster : webhmongradio@yahoo.com
© Copyrighted 2007 FEBC International