Kheevhlob ua ib ke, rhais kaujruam lawm tom ntej
    Hmoob Yajsab | TKR | SPH | Mloog-Theej | Duab Hmoob | Links |    
Xaiv yam lus uas siv saib lub web nov.
 

Saib Duab Yeeb Ntxwv

Rooj Sablaj SKT Thaibteb 2004

01 Tub Hluas Konoi Hu Nkauj

02 Tsab Pov Zaj Nkauj

03 Maiv Tib Hu Nkauj

04 Ntshiab Hu Nkauj

05 Ua Yeeb Yam Lomzem

06 Dhia Raws Zaj Nkauj

07 Lis Hu Nkauj

Rooj Sablaj CMA Thaibteb 2007

01 Tub Hluas Hu Nkauj

Rooj Sablaj SKT Thaibteb 2008

01 Vajtswv Saub Kuv Thov Koj


<Rov Qab


Email :
febcphoojywghmoob@yahoo.com   Webmaster : webhmongradio@yahoo.com
© Copyrighted 2007 FEBC International