Kheevhlub tuab ke, rhais kaujruag lawm tom ntej
    TKR | SPH | Noog-Theej | Duab Moob | Links |    
Xaiv yaam lug uas swv saib lub web nuav.
 

Lub suab xuv tooj cua

Txhwm khu lub neej kuas ruaj (T.K.R.)

Yog kev kawm Vaajtswv txujlug ntawm lub hauvpaug moog nto ntsws. Ntawm suab xuv tooj cua T.K.R tug kawm yuav tau kawm Vaajtswv txujlug ib qaib dhau ib qaib hab kawm Vaajtswv txujlug ib qaib dhau ib phau. Tus kawm yuav paub Vaajtswv txujlug lub ntsab lug meej zujzug. Hab yuav pum qaab muab Vaajtswv txujlug coj lug swv huv yug lub neej, huv tsev tuab neeg hab rua huv yug pawg ntseeg.

 

01. Qha Vaajtswv txujlug ib qaib dhau ib qaib ntu 1 08. Phoo 1Timautes.
02. Qha Vaajtswv txujlug ib qaib dhau ib qaib ntu 2 09. Phoo 2Timautes.
03. Phoo Cov tub khaiv tej num. 10. Phoo Titaus.
04. Pawg ntseeg laws le Vaajtswv txujlug. 11. Phoo Efexaus.
05. Phoo Loos. 12. Phoo Yauhaas.
06. Phoo 1Kaulinthaus. 13. Cov Xwbfwb cuav (Xublaim Saab Nub Tuaj) lub hauvpaug.
07. Phoo 2Kaulinthaus.  

| Noog & Theej Lug Xuvtooj Cua Txhwm Khu Lub Neej Kuas Ruaj (TKR) |

Email :
febcphoojywghmoob@yahoo.com   Webmaster : webhmongradio@yahoo.com
© Copyrighted 2007 FEBC International