Kheevhlob ua ib ke, rhais kaujruam lawm tom ntej
    Hmoob Yajsab | TKR | SPH | Mloog-Theej | Duab Hmoob | Links |    
Xaiv yam lus uas siv saib lub web nov.
 

Lub suab xov tooj cua

Txhim kho lub neej kom ruaj (T.K.R.)

Yog kev kawm Vajtswv txojlus ntawm lub hauvpaus mus ntos ntsis. Ntawm suab xov tooj cua T.K.R tus kawm yuav tau kawm Vajtswv txojlus ib qeb dhau ib qeb thiab kawm Vajtswv txojlus ib qeb dhau ib phau. Tus kawm yuav paub Vajtswv txojlus lub ntsiab lus meej zujzus. Thiab yuav pom qab muab Vajtswv txojlus coj los siv hauv yus lub neej, hauv yus tsevneeg thiab rau hauv yus pawg ntseeg.

 

01. Qhia Vajtswv txojlus ib qeb dhau ib qeb ntu 1 08. Phau 1Timautes.
02. Qhia Vajtswv txojlus ib qeb dhau ib qeb ntu 2 09. Phau 2Timautes.
03. Phau Cov tub txib txoj haujlwm. 10. Phau Titaus.
04. Pawg ntseeg raws li Vajtswv txojlus. 11. Phau Efexaus.
05. Phau Loos. 12. Phau Yauhas.
06. Phau 1Kaulinthaus. 13. Cov Xibhwb cuav (Xoblaim Sab Hnub Tuaj) lub hauvpaus.
07. Phau 2Kaulinthaus.  

| Mloog & Theej Lus Xovtooj Cua Txhim Kho Lub Neej Kom Ruaj (TKR) |

Email :
febcphoojywghmoob@yahoo.com   Webmaster : webhmongradio@yahoo.com
© Copyrighted 2007 FEBC International