Kheevhlub tuab ke, rhais kaujruag lawm tom ntej
    TKR | SPH | Noog-Theej | Duab Moob | Links |    
Xaiv yaam lug uas swv saib lub web nuav.
 

Phoojywg moob (S.P.H)

Yog ib yaam kws yuav qha txug kev ua lub neej huv cuab yim neej tsw has kev txwj kev nkawm, kev ua lub neej hluas, kev ua tus thawj coj, kev nrhav noj nrhav haus hab kev ntseeg, peb lub homphaj yog xaav nrug txhua tug moob kws nyob rua huv lub nplajteb nuav muaj kev sws raug zoo ua phooj ua ywg , tseem tsw taag le hov xwb yog leejtwg muaj kev nyuaj sab daabtsw lug peb tseem zoo sab kws yuav paab nrug nwg ntaus tswv yim.

Nuav yog tej yaam kws SPH qha:

1. Txwvtsev lub neej

2. Nam tsev lub neej

3. Tub ntxhais hluas lub neej

4. Thawj coj lub neej

5. Tais Nruag


| Noog & Theej Lug Xuvtooj Cua Phoojywg Moob (SPH) |

Email :
febcphoojywghmoob@yahoo.com   Webmaster : webhmongradio@yahoo.com
© Copyrighted 2007 FEBC International