Kheevhlob ua ib ke, rhais kaujruam lawm tom ntej
    Hmoob Yajsab | TKR | SPH | Mloog-Theej | Duab Hmoob | Links |    
Xaiv yam lus uas siv saib lub web nov.
 

Phoojywg Hmoob (S.P.H)

Yog ib yam uas yuav qhia txog kev ua lub neej hauv yim cuab yim neej tsis hais kev txij kev nkawm, kev ua lub neej hluas, kev ua tus thawj coj, kev nrhiav noj nrhiav haus thiab kev ntseeg, peb lub homphiaj yog xav nrog txhua tus hmoob uas nyob rau hauv lub ntiajteb no muaj kev sib raug zoo ua phooj ua ywg , tseem tsis tag li ntawd xwb yog leejtwg muaj kev nyuaj siab dabtsi los peb tseem zoo siab uas yuav pab nrog nws ntaus tswv yim.

Nov yog tej yam uas SPH qhia:

1. Txivtsev lub neej

2. Niam tsev lub neej

3. Tub ntxhais hluas lub neej

4. Thawj coj lub neej

5. Nruag Hawj


| Mloog & Theej Lus Xovtooj Cua Phoojywg Hmoob (SPH) |

Email :
febcphoojywghmoob@yahoo.com   Webmaster : webhmongradio@yahoo.com
© Copyrighted 2007 FEBC International