Kheevhlub tuab ke, rhais kaujruag lawm tom ntej
    TKR | SPH | Noog-Theej | Duab Moob | Links |    
Xaiv yaam lug uas swv saib lub web nuav.
 

Noog Lug Xuvtooj Cua Moob FEBC

Txhwm Khu Lub Neej Kuas Ruaj (TKR) Moob Dawb & Ntsuab

Txhwm Khu Lub Neej Kuas Ruaj (TKR) Moob Dub

 

Suab Xuvtooj Cua Phoojywg Moob (SPH)

Yuav ua le caag txhaj noog tau?

Yog has tas koj yog ib tug kws xaav noog peb cov lug xuv tooj cua Moob ntawm nuav, koj tsheemtsum muaj le nuav.

- Ib lub computer kws muaj Soundcard nrug rau lub paajtaub ( txhaj le noog tau lub suab ).
- Internet
- Teb lub program noog tau cov .m3u ib yaam le Windows Media Player lossws Winamp.


Email :
febcphoojywghmoob@yahoo.com   Webmaster : webhmongradio@yahoo.com
© Copyrighted 2007 FEBC International