Kheevhlob ua ib ke, rhais kaujruam lawm tom ntej
    Hmoob Yajsab | TKR | SPH | Mloog-Theej | Duab Hmoob | Links |    
Xaiv yam lus uas siv saib lub web nov.
 

Mloog Lug Xuvtooj Cua Hmoob FEBC

Txhim Kho Lub Neej Kom Ruaj (TKR) Hmoob Dawb & Ntsuab

Txhim Kho Lub Neej Kuas Ruaj (TKR) Hmoob Dub

 

Suab Xuvtooj Cua Phoojywg Hmoob (SPH)

Yuav ua li cas mloog?

Yog haistias koj yog ib tug uas xav mloog peb cov lus xov tooj cua Hmoob ntawm nov, koj tsheemtsum muaj li nov.

- Ib lub computer uas muaj Soundcard nrog rau lub pajtaub ( thiaj li mloog tau lub suab ).
- Internet
- Teb lub program mloog tau cov .m3u ib yam li Windows Media Player lossis Winamp.


Email :
febcphoojywghmoob@yahoo.com   Webmaster : webhmongradio@yahoo.com
© Copyrighted 2007 FEBC International