Kheevhlub tuab ke, rhais kaujruag lawm tom ntej
    TKR | SPH | Noog-Theej | Duab Moob | Links |    
Xaiv yaam lug uas swv saib lub web nuav.
 

 

Xuvtooj Cua Moob FEBC

Peb Ob Yaam Lug Xuvtooj Cua

Peb ua Vaajtswv le num lug ntawm kev tshaajtawm Vaajtswv txuj moo zoo huv xuvtooj cua. Ob qho lug xuvtooj cua kws peb ua yog TKR hab SPH.

+ Saib seb TKR yog daabtsw...

+ Saib seb SPH yog daabtsw...

 

 
::Lug Qha Tshwjxeeb
Xovxwm Maj Nroos

Noog hab Kawm txug Nub Ib-xas-tawj

Ntu 1 - Lug Qha (Easter) [Noog]
Ntu 2 - Lug Qha (Easter) [Noog]

 
::Swv Internet Kawmpaub Vaajtswv

Kawm Nwg Txujlug Huv Email
Koj txawj kawm Vaajlugkub huv email nub nuav. Xaa Email tuaj rua ntawm nuav:saib ntawm Hais Txog Peb

 
::Ntaub Ntawv Lug Moob Dub
Rooj Sablaj Noomkhais

Ntaub Ntawv Lug Moob Dub
Peb saamswm txhais Vaajtswv txuj lug ua lug Moob Dub, ntawm nuav yog tej phoo kws txhais thawj qeb tav lawm. [Saib]


Email :
febcphoojywghmoob@yahoo.com   Webmaster : webhmongradio@yahoo.com
© Copyrighted 2007 FEBC International