Kheevhlob ua ib ke, rhais kaujruam lawm tom ntej
    Hmoob Yajsab | TKR | SPH | Mloog-Theej | Duab Hmoob | Links |    
Xaiv yam lus uas siv saib lub web nov.
 

Peb Hmoob Nyob Yajsab

Peb cov Hmoob uas nyob thoob lub ntiajteb no muaj kwvyees li 8,600,000 tus tibneeg (yim puas rau caum vam). Cov Hmoob uas nyob rau phab Yajsab (Asxias) nyob rau ntawm tsib lub tebchaws xws li Suavteb los yog, Nyiab Laj teb (Nyablaj) los yog, Lostsuas teb los yog, Thaibteb los yog, thiab Majteb (Miees Diees teb). Peb haiv Hmoob txawm yog luag tej yuav suav hais tias peb yog ib haiv neeg me me tsis tseem ceeb dabtsi li los twb yog luag tsis tau paub txog peb cov Hmoob zoo li cas tiag. Ntawm 8,600,000 tus neeg peb cov Hmoob hais kam 85 yam lus! Muaj ntau yam lus nyias hais nyias tsis sib totaub, tsis sib nkag siab li.

Hmoob Nyiab Laj

Hmoob Thaibteb: muaj ob yam Hmoob xwb: Hmoob Dawb thiab Hmoob Ntsuab (leeg).
Hmoob Lostsuas: muaj plaub yam Hmoob: Hmoob Dawb, Hmoob Ntsuab (leeg), Hmoob Puam (16 lub zos xwb) thiab Hmoob Sib (zos puas nyuag).
Hmoob Nyiab Laj: muaj 8 yam Hmoob raws peb tshuaj ntsuam tau: Hmoob Dawb, Hmoob Ntsuab, Hmoob Leeg (Ntawm Nyiab Laj teb Hmoob Ntsuab thiab Hmoob leeg nyias muaj nyias dua ib haiv neeg, nyias hais nyias dua ib yam lus), Hmoob Peg, Hmoob Sua (Hmoob Xa), Hmoob Sib, Hmoob Paaj, Hmoob Dub (Hmoob Puam, Hmoob Hawbpawg Tsias, Hmoob Dlej Ntsha, Hmoob Las Hawb.
Hmoob Suavteb: Muaj kam 85 yam Hmoob nyob rau lub xeev Hubei los yog, xeev Hunaa los yog, xeev Xi Tshuaas los yog, xeev Yuanaas los yog, xeev Kuaasxi los yog thiab lub xeev Kimtsawb. Suavteb yog lub tebchaws uas muaj txhua yam Hmoob nyob, tsis hais Hmoob Paj Loj (A-hmao) los yog, Hmoob Paj Me (Ga-mu) los yog, Hmoob Tuaj Kub, Hmoob Xa (A-hmws), Hmoob Dawb, Hmoob Dub, Hmoob dabtsi los xij tebchaws muaj nyob tas li. Lub tebchaws uas Hmoob nyob coob tshaj plaws hauv ntiajteb no yog Suavteb. Lub xeev uas Hmoob nyob coob tshajplaws hauv ntiajteb yog nyob rau lub xeev Kimtsawb, Suavteb.

Tamsim no yog muaj los hais peb cov Hmoob tau hnov tus Tswv Yexus txoj moo zoo tsawg kawg nkaus. Ntawm 85 yam Hmoob, muaj Hmoob Dawb, Hmoob Ntsuab, Hmoob Paj Loj, Hmoob Paj Me, thiaj muaj cov ntseeg Yexus coob. Dhau qhov ntawd mus muaj cov Hmoob Xa (Hmoob Sua), Hmoob Tuaj Kub, thiab Hmoob Puam (ib yam Hmoob dub) kuj muaj cov ntseeg tus Tswv Yexus thiab tiamsis thaum muab los sib piv rau lwm haiv Hmoob los tseem tsawg kawg nkaus li.

Hmoob Nyiab LajYog li ntawd peb tsim nyog yuav mob siab thov Vajtswv pab rau tej haiv Hmoob uas tseem tsis tau hnov. 85 yam Hmoob tsuav sis muaj ob yam thiaj li muaj Vajtswv txoj lus txhais tsheej ua lawv yam lus, dhau qhov ntawd tsis muaj li. Ntawm 85 yam Hmoob no muaj plaub pab thiaj tau hnov txoj moo zoo coob mentsis lwm cov. Yog li ntawd tseem tshuav li 81 haiv Hmoob uas tseem tsum siv zog thov Vajtswv rau thiab tsis tag li ntawd peb yuav tsum txhobtxwm ua tiag ntxees fij peb lub neej rau Vajtswv mus tshaj tawm txoj moo zoo rau cov no. Tus Tswv Yexus twb tuag txhiv peb cov Hmoob kom dim peb txojkev txhaum txim tau ob txhiab xyoo. Cov uas tseem tsis tau hnov txoj moo zoo yuav tsum tos hov ntev mam li tau hnov? Qhov uas lawv yuav tau hnov tsis yog nyob ntawm Vajtswv xwb tiamsis kuj nyob rau ntawm peb txhua leej txhua tus. Peb txujkum tau dab ntub tsaug zog thaum hmos yog tseem muaj peb cov Hmoob coob npaum li no tseem tsis tau hnov txoj moo zoo? Peb yuav ua cas muab peb tej nyiaj txiag coj mus phob ua si thaum peb tseem paub hais tias tshuav peb cov Hmoob coob heev Ii uas tseem tsis tau hnov txoj moo zoo? Peb yog Hmoob. Yog tias peb Hmoob tsis hlub Hmoob leejtwg ho yuav hlub nib?

Hmoob Suav

Nimno ntawm Suab Xovtooj Cua Txhim Kho Lub Neej Kom Ruaj (TKR) peb muaj lub homphiaj tias peb xav tshaj tawm tus Tswv Yexus txoj moo zoo mus rau peb cov kwvtij Hmoob uas tseem tsis tau hnov. Niaj hnub nimno, peb tshaj xovtooj cua ua lus Hmoob Dawb thiab Hmoob Ntsuab, peb tseem samsim npaj yuav pib tshajtawm ua lus Hmoob Puam. Peb cia siab tias nyaj yuav tsis dhau lub xyoo no es peb twb yuav tau tshaj tawm tus Tswv Yexus txoj moo zoo ua lus Hmoob Puam. Peb kuj npaj siab tias peb xav pib ua lus Hmoob Paj Loj, Hmoob Paj Me, Hmoob Tuaj Kub, thiab Hmoob Xa (Hmoob Sua) thiab. Thov nej cov ib tsoom niam txiv kwvtij neejtsa phoojywg sawvdaws nco thov Vajtswv pab peb ua txoj num no kom tiav. Yog hais tias muaj nej qee leej ho xav nrog peb sib koom tes ua tej haujlwm no thov nej ho sau ntawv tiees no (computer) tuaj rau peb. Peb yuav zoo siab nrog nej sib tham saib muaj txoj hauv kev li cas.

Hmoob Dub

Hmoob Dub: (Hmoob Puam, Hmoob Hawb Pawg Tsias, Hmoob Dlej Ntsha thiab Hmoob Las Hawb.: Hmoob Dub nyob rau Suavteb, Nyiab Laj teb thiab Lostsuas teb. Peb tseem tsis tau paub meej hais tias Hmoob Dub yuav muaj coob npaum li cas yib vim kev mus tshuaj ntsuam txheeb xyuas kom txhij txhua li yeej tsis yoojyim li. Tiamsis hais txog cov ntseeg peb tau ncig txheeb xyuas cov ntseeg es raws li peb tshuaj tau peb xav hais tias Hmoob Dub no tseem ntseeg tsis tau coob. Cov Hmoob Dub uas nyob Lostsuas tsis muaj ib tug uas ntseeg Vajtswv yam tabmeeg. Suavteb muaj 4-5 lub zos xwb. Nyiab Laj teb muaj tej cheej tsam uas cov Hmoob Dub ho ntseeg tagnrho 5-6 lub zos ua ke, tiamsis yeej los muaj tej cheej tsam uas yeej tsis muaj ib tug ntseeg kiag li. Peb pom hais tias Vajtswv twb pib tshoov cov kwvtij Hmoob Dub lub siab kom tig los nrhiav Vajtswv yog vim li no peb thiaj twb pib hais lus xovtooj ua lus Hmoob Dub (Hmoob Puam). Thov ib tsoom niam txiv kwvtij neejtsa phoojywg los nrog thov Vajtswv txog txoj haujlwm no. Thov Vajtswv tias txoj haujlwm no yuav tsis muaj ib yam dabtsi ua rau nws khuam cheem. Thiab thov Vajtswv tias nws yuav yimhuab qhib peb cov kwvtij Hmoob Dub lub siab los ntseeg Vajtswv coob ntxiv mus lawm tom ntej.

 

 


Email :
febcphoojywghmoob@yahoo.com   Webmaster : webhmongradio@yahoo.com
© Copyrighted 2007 FEBC International